Om fisketillsyn


Fisketillsynsmannen ska vara allmänt skötsam och besitta personlig mognad.

Fisketillsyn bedrivs av olika aktörer i syfte att se till att lagar och regler kring fisket upprätthålls. För att bli fisketillsynsman så måste man genomgå av länsstyrelsen godkänd utbildning och därefter kan man bli förordnad som fisketillsynsman.

Förordnandet från länsstyrelsen innebär att man blir att betrakta som tjänsteman i lagens mening och därmed åtnjuter man tjänstemans förstärkta rättsskydd, men man har även ett starkare ansvar att sköta sitt uppdrag eftersom det annars kan bli frågan om maktmissbruk.

I övrigt åtnjuter fisketillsynsmän inga andra rättigheter än enskilda medborgare. Man får till exempel inte bruka annat våld än det som tillkommer envar och man får heller inte genomföra husrannsakan eller liknande utan det är polisens uppgifter.

Inte heller får man använda batong, handfängsel (handbojor) eller liknande.

För att förordnas till fisketillsynsman av länsstyrelsen krävs det att man är en normalt skötsam person utan graverande uppgifter i polisens belastningsregister (brottsregistret).

Här ska dock sägas att det inte behövs något förordnande för att enskilda fiskerättsägare ska kunna bedriva fisketillsyn på sina vatten. Inte heller finns det ju givetvis inget hinder mot att vem som helst till polisen anmäler brott mot fiskelagen som de upptäcker.